ภาวะไหล่ติด

  • English
  • ภาษาไทย

ภาวะไหล่ติด ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคุณอย่างไร

ภาวะไหล่ติด (frozen shoulder) ถือเป็นภาวะที่ทำให้ข้อไหล่มีความตึงและเจ็บปวดมากขึ้น หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาหรือดูแล อาจทำให้ภาวะนี้กลายเป็นปัญหาที่รุนแรงและทำให้มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้ดังนี้

เกิดข้อจำกัดทางการเคลื่อนไหว หากคุณปล่อยให้ตัวเองมีภาวะไหล่ติดโดยไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้คุณมีความจำกัดในการเคลื่อนไหวทั้งหมดหรือบางช่วงขณะของแขน ทำให้คุณอาจมีปัญหาในการทำกิจกรรมทั่วไปหรือทำให้การทำงานในชีวิตประจำวันกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นค่ะ