ประกันการเดินทาง กับ ประกันอุบัติเหตุ แตกต่างกันอย่างไร

  • English
  • ภาษาไทย
เมื่อเรามีการวางแผนการเดินทางเพื่อให้ทริปนั้นๆ เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและปลอดภัย ส่วนหนึ่งที่เราไม่สามารถกำหนดหรือวางแผนได้เลยคือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ โดยในกรณีเช่นนี้ การมีประกันการเดินทางและประกันอุบัติเหตุจึงมีความสำคัญมาก เพื่อให้เรามีความมั่นใจในการเดินทางและความปลอดภัยของตัวเอง ดังนั้นเราจะมาดูว่าประกันการเดินทางและประกันอุบัติเหตุแตกต่างกันอย่างไร ทำประกับประเภทไหนจึงจะเหมาะสม

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันการเดินทางมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยประกันนี้จะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บหรือป่วยระหว่างการเดินทาง รวมถึงการคืนค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง เช่น เคลื่อนย้ายตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม เป็นต้น อีกทั้งยังมีการคุ้มครองเงินสุทธิที่สูญเสียในกรณีที่กระเป๋าถูกขโมยหรือสูญหายด้วย

อย่างไรก็ตาม ประกันอุบัติเหตุเน้นที่จะให้ความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เสียชีวิต หรือเสียสายตา ชีวิต สมอง และสามารถช่วยให้เราได้รับค่ารักษาพยาบาลหรือการชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล เรียกได้ว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

ขอบเขตความคุ้มครอง

ประกันการเดินทางมีขอบเขตความคุ้มครองในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะครอบคลุมเฉพาะระยะเวลาขณะที่เราอยู่ในการเดินทาง หากเกิดเหตุการณ์ในระหว่างรอบเวลาที่ไม่ได้คุ้มครอง ประกันจะไม่รับผิดชอบในการชดเชย แต่ถ้าเราต้องการความคุ้มครองในระยะเวลาที่ยาวขึ้น เราอาจจะต้องชำระเงินเพิ่มเติมให้กับบริษัทประกัน

ในทางกลับกัน ประกันอุบัติเหตุมักจะมีขอบเขตความคุ้มครองที่กว้างขึ้น และครอบคลุมตลอดเวลาที่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหน อย่างไรก็ตาม ขอบเขตความคุ้มครองและข้อกำหนดของประกันอุบัติเหตุอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทประกัน ดังนั้น จึงควรอ่านและเข้าใจข้อกำหนดในกรมธรรม์ของประกันที่เลือกใช้ให้ดีก่อนที่จะทำการสมัครหรือซื้อประกัน

เงินชดเชย

ประกันการเดินทางมักจะมีความคุ้มครองทางเศรษฐกิจในกรณีที่เราต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง เช่น การคืนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน การยกเลิกการจองโรงแรม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง และประกันอุบัติเหตุมักจะมีการชดเชยรายได้ต่อวันที่เราต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรักษาอุบัติเหตุ ซึ่งการชดเชยนี้จะช่วยเราในการเบิกใช้เงินสำรองฉุกเฉินหรือค่าใช้จ่ายประจำวันในช่วงเวลาที่ต้องรักษาตัว และช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจของเราในช่วงเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากอุบัติเหตุ

ดังนั้น ประกันการเดินทางและประกันอุบัติเหตุมีลักษณะความคุ้มครองที่แตกต่างกัน โดยประกันการเดินทางเน้นความคุ้มครองในการเดินทางและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ในขณะที่ประกันอุบัติเหตุมุ่งเน้นความคุ้มครองทางสุขภาพและเศรษฐกิจในกรณีของอุบัติเหตุ ในการเลือกซื้อประกันให้ใช้เวลาศึกษาและเปรียบเทียบรายละเอียดของกรมธรรม์และข้อกำหนดเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพการเดินทางของเราเอง